ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21

หนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (คอนโด)

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ท.อ.4

หนังสือรับรองการปลอดหนี้

หนังสือสัญญาขายที่ดิน

สัญญากู้ยืมเงินทั่วไป

หนังสือยืนยันการขายฝาก

ในการขายฝากและจำนองจำเป็นจะต้องเข้าไปดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้องตามกฏหมาย เนื่องจากสัญญาจะต้องถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไม่เกิดการตกหล่นของรายละเอียดที่จำเป็นต้องระบุไว้ในสัญญา ซึ่งทุกข้อตกลงจะต้องผ่านการรับรู้ร่วมกันของคู่สัญญาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต

โดยการจะเข้าไปทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินจำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้การทำสัญญานั้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการจำนองและขายฝากมีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการขายฝาก

 • โฉนดที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนา
 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงบ้านเลขที่ จะต้องนำใบเปลี่ยนมาด้วย
 • ใบทะเบียนสมรส : ในกรณีที่หย่าให้เตรียมใบหย่าและใบแนบท้ายใบหย่ามาด้วย
 • ใบเปลี่ยนชื่อ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนสกุล 
 • สัญญาขายฝาก

**กรณีที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก่อนแล้วต้องเพิ่มเอกสารส่วนนี้ด้วย (สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด เช่น บ้าน, อาคารสำนักงาน, อพาร์ทเม้นท์, โรงแรม, รีสอร์ท, และโรงงาน เป็นต้น)

 • ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 • ใบปลอดหนี้  (เฉพาะกรณีอาคารชุดหรือคอนโดต้องเป็นห้องที่ผ่อนชำระหมดเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว)

เอกสารที่ต้องใช้ในการจำนอง

 • แบบฟอร์มการขอสินเชื่อ 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)  
 • เอกสารการเงิน : มีสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (สำหรับผู้ทำงานประจำต้องแนบสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, และสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องมีเอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน) ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าหากมีเอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ จะช่วยให้สามารถพิจารณาในการจำนองที่ดินได้ง่ายขึ้น  
 • เอกสารหลักทรัพย์ 
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส. 3 / นส. 3 ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า 
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) 

เมื่อรู้ว่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วนั้น ผู้ที่ต้องการทำสัญญาขายฝากที่ดินหรือจำนองก็สามารถนัดหมายเพื่อเข้าไปทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินได้ตามความสะดวกของทั้ง 2 ฝ่ายนั่นเอง