ซื้อ-ขายฝากที่ดิน ต้องรู้กฏหมายอะไรบ้าง

ซื้อ-ขายฝากที่ดิน ต้องรู้กฏหมายอะไรบ้าง ..รู้กฏหมายซื้อ-ขายฝากที่ดิน เพื่อการทำนิติกรรมอย่างปลอดภัย..ผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝากจำเป็นจะต้องมีการศึกษารายละเอียดของการขายฝากและเรียนรู้กฏหมายให้ละเอียดก่อนการทำนิติกรรมและทำสัญญา เพราะหากรู้กฏหมายไม่เพียงพออาจทำให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์ในการทำนิติกรรมกับอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาสูงอย่างที่ดินได้วันนี้ ESTATE EXPERT จะมาสรุปย่อกฏหมายที่ควรรู้เพื่อให้สามารถทำการซื้อ-ขายฝากด้วยความมั่นใจ ให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย! กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายฝากที่ดินคือ“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 – 502” ซึ่งได้มีการระบุกฏเกณฑ์และข้อปฏิบัติที่ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากจำเป็นต้องรู้ โดยจะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย กรรมสิทธิ์เมื่อมีการทำสัญญาขายฝากที่ดินเกิดขึ้นแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่มีการจดทะเบียน โดยผู้ขายฝากจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินหากกรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้รับซื้อฝาก ซึ่งผู้ขายฝากจะได้รับกรรมสิทธิ์ของที่ดินกลับคืนก็ต่อเมื่อทำการไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยหากเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วผู้ขายฝากไม่สามารถไถ่ถอนได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากโดยถาวร (โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการของศาล)อัตราค่าตอบแทนและระยะเวลาสัญญาขายฝากค่าตอบแทนของการซื้อ-ขายฝากที่ดินคือ “ดอกเบี้ย” ซึ่งผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝากจะต้องตกลงกันในข้อกำหนดคือจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ ไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน โดยระยะเวลาในการทำสัญญาขายฝากนั้นจะทำได้ตั้งแต่ 6 เดือน ไปจนถึง 1 ปี หรือตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ซึ่งผู้ขายฝากจะสามารถขอต่ออายุสัญญาได้ภายใต้ข้อกฏหมายคือจะขยายเวลาไถ่ถอนกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมกันต้องห้ามเกิน 10 ปี  สถานที่ทำสัญญาขายฝากในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างที่ดิน หากต้องการทำสัญญาขายฝากรวมถึงขยายเวลาการทำสัญญาและไถ่ถอน จะต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ “สำนักงานที่ดิน” โดยสัญญาจะต้องถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อน  ซึ่งตามกฏหมายได้มีการกำหนดว่าการทำสัญญาจะต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง ผ่านการตกลงและรับรู้ร่วมกันของคู่สัญญา เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคตการไถ่ถอนทรัพย์ ในหนังสือสัญญาจะต้องระบุระยะเวลาโดยกำหนดเวลาไถ่ถอนขั้นต่ำ 6 เดือนแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี ซึ่งผู้ขายฝากจะได้กรรมสิทธิ์ของที่ดินคืนเมื่อไถ่ถอนตามกำหนด...

Read more...